top of page

אינדיגו - משקה האנרגיה שמשגע את המדינה במבצע שותים וזוכים
הגרלה מיוחדת ללקוחות החוזרים וללקוחות חדשים.

תקנון ההגרלה


הגדרות:
"מהות הפעילות": שיווק וחשיפה מוצר איכותי ומשקה העשוי מיצוי צמחי לקהל הישראלי באמצעות הגרלה נושאת פרס יקר ערך.
"תקופת הפעילות": החל מיום 3.7.2017 ועד החלטת החברה לעצור את המבצע.
"חשבון פייסבוק": https://www.facebook.com/IndigoEnergyDrink/
"אתר האינטרנט": http://sharonbhip.wixsite.com/energy
"כתובת דואר אלקטרוני": sharon.drory@gmail.com
"הפרס" קופסת אינדיגו המכילה יחד 30 שקיות משקה אנרגיה בשווי 68.48$

כללי:
לעורך הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף הפייסבוק של עורך הפעילות. ההגרלה תתקיים במידה וייכסנו מינימום של 30 הזמנות בחודש מלקוחות שונים. במידה ולא ייכנסו 30 הזמנות, ההגרלה תבוטל.


הערה:
בפעילות רשאים להשתתף אזרחים מגיל 18 ומעלה. עצם השתתפות בהגרלה מהווה הצהרה של המשתתף/ת כי הוא/היא מעל גיל 18.

אופן ההשתתפות בפעילות והתנאים:
1. כדי להשתתף בהגרלה, יש לבצע לפחות הזמנה אחת של המשקה החל מיום פרסום המבצע ב - 3.7.2017
    1.1. ריבוי הזמנות מגדיל את הסיכויים לזכות וכל רכישת אינדיגו בתקופת המבצע נכנסת אוטומטית להגרלה. כל קופסא של 30 שקיות זכאית לשם
          אחד. דהיינו: אם רכשתם שתי קופסאות, שמכם יופיע פעמיים בפתקיות, 3 קופסאות, יהיו לכם שלוש פתקיות וכן הלאה.

    1.2. על המשתתף לשתף את הפוסט הרלוונטי בדף הפייסבוק שלו על ידי לחיצה על "Like" ולאחר מכן על "Share"

2. כל משתתף צריך לשלוח לווטסאפ במספר 0546730006 וידאו בו הוא מצולם יחד עם המשקה כשהוא מוכן בבקבוק שקוף, שקית האבקה לצידו והקופסא.
    בסרטון הקצר שלא יעלה על 30 שניות, יספר הלקוח מה שמו ועל הייתרונות של המשקה ועל תחושותיו האנרגטיות החיוביות.

3. כל משתתף בהגרלה ששלח סרטון, מבין ויודע שהסרטון ישמש לצרכים מסחריים ולא תהיה לו כל דרישה בעניין, אם לעניין תמלוגים
    ואם לעניין הסרת הסרטון מהאינרטנט ו/או מאתרי החברה ו/או מדף הפייסבוק של החברה.


4. מבצע ההגרלה מתחייב לערוך הגרלה הוגנת ולהלן מתכונתה:
    4.1 כל שמות המשתתפים יכתבו על דף נייר אותו מכניסים לקופסת קרטון.
    4.2 מנערים את הקופסא ובכך מערבבים את הפתקיות.
    4.3 מבצע ההגרלה ישלוף מתוכה אחד מהפתקיות. הוא יקריא את שם הזוכה ובתוך כשבוע ימים יקבל הזוכה את הפרס
          כמובטח.

5. לא ניתן להמיר את הפרס לכסף ו/או למוצרים אחרים.

6. משתתף המשתתף בפעילות, תוך שהוא רוכש מוצר כדי להיות חלק מהפעילות, בכך מוסר את שמו ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו,
    ונותן בזאת הסכמתו לעורך ההגרלה, לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה.

7. כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות כמה שיותר פעמים כאשר כל קופסה שהוא רוכש מהווה עוד כרטיס עם שמו ובכך מגדיל את סיכויי הזכיה
    שלו.

8. עורך הגרלה שומר על זכותו להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

9. תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם ע"י הזוכה.

10. אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

11. על מנת להיות זכאי להשתתפות בהגרלה, יש לקנות לפחות קופסא אחת של אינדיגו.

12. הפרס ישלח אל הזוכה לכתובת אותה הזין בעת ביצוע ההזמנה.

13. עורך ההגרלה שומר על זכותו לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס.

14. עורך הפעילות שומר על זכותו שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין.

15. עורך הפעילות לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו
     לפרס ו/או מימושה.

16. הזוכה לא יוכל להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס, אלא אם נתן הסכמתו מראש ובכתב.

17. שמותיהם של המשתתפים בהגרלה יוזנו באופן אוטומטי למאגר משתתפים ממוחשב.

18. ההגרלה תתקיים בפיקוח עו"ד ומקום ההגרלה יהיה בראשון לציון.

19. פרסום

      19.1 כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול
             דעתו הבלעדי של עורך ההגרלה כפי שיהיה מעת לעת.

      19.2 עם מילוי פרטיו האישיים באתר האינטרנט, מביע כל משתתף בהגרלה את הסכמתו לפרסום שמו ושם משפחתו, עיר מגוריו, וכל פרט
             נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם
             על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו כפי שהם מופיעים
             בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

20.  אחריות - ההשתתפות בהגרלה הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בה.

21.  עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי
      תשתית ו/או תקשורת אחרת, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות,
      כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.

22.  המשתתף בהגרלה מתחייב לשפות את עורך ההגרלה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות
      משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיו, אם הפר המשתתף בהגרלה, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר
      הסב נזק כלשהו לעורך ההגרלה ו/או מי מטעמו.

23.  הגבלת השתתפות - ההשתתפות בפעילות אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

24.  עם מילוי פרטיו האישיים באתר האינטרנט, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו
      במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

25.   עורך ההגרלה יהיה הפוסק הסופי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או
       בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך ההגרלה, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בהגרלה ו/או מי מטעמו לא תהיה
       כל טענה בשל כך.

26.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר פעילות ההגרלה, לרבות בעיתונות ו/או
       בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

27.   הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד.

28.   אם נעשה שימוש בלשון זכר, זה נעשה מטעמי נוחות בלבד והכוונה היא לכל המינים, הדתות והמגזרים.

29.   בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.

bottom of page