top of page
Running Up

מדיניות החזרת טובין (מוצרים)

אינדיגו ישראל משווקת ומפיצה מוצר מזון המוגדר כתוסף תזונה, לכן לאחר הזמנה לא ניתן להחזיר את המוצר. להלן האמור בסעיף 14(ד) לחוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגנת הצרכן

חובת גילוי מדיניות החזרת טובין (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 ת"ט תשס"ז-2006


4ג.     (א)  עוסק המציע, המציג, או המוכר טובין לצרכן, יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות,
                מודעה המפרטת את מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם; במודעה יצוין אם ניתן להחזיר טובין כאמור,
                לרבות הגבלות להחזרת הטובין, תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר שיקבל הצרכן
                (בחוק זה – מדיניות החזרת טובין); צוין במודעה כי לא ניתן להחזיר טובין, הן בדרך כלל והן במקרים מסוימים,
                יחולו הוראות סעיף 2(ב2).

          (ב)  ביקש הצרכן להחזיר לעוסק טובין שלא עקב פגם, בהתאם למדיניות החזרת טובין המפורטת במודעה, והעוסק
                לא פעל בהתאם לאותה מדיניות, רשאי הצרכן להחזירם לעוסק בתוך שבעה ימים מיום שסורב, והעוסק יהיה חייב
                להשיב לו את מלוא התמורה שקיבל באופן שבו שילם הצרכן, ובלבד שלא חלה הרעה במצב הטובין;
                לענין זה, פתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין, אלא אם כן השר, באישור ועדת הכלכלה
                של הכנסת, קבע אחרת לגבי טובין או סוגי טובין.

          (ג)  לא הציג עוסק מודעה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה כי מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם היא מתן אפשרות לצרכן להחזיר לו את הטובין,
                וההוראות לפי סעיף קטן (ב) יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.

          (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על –

              (1)   מוצרי מזון או טובין פסידים;

                 (2)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

                 (3)   טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן;

                 (4)   טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם;

                 (5)   טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

          (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת לצרכן במקרה של
               הפרת תנאי עסקה לפי כל דין.

          (ו)   השר רשאי לקבוע הוראות לענין סעיף זה, לרבות בדבר הצגת המודעה
               במקום העסק כאמור בסעיף קטן (א), ובדבר גודל האותיות.

bottom of page